Proces vzniku animovaného videa

Přemýšlíte o animovaném videu? Každé je unikátní, nicméně všechna se vaří stejným způsobem. Připravili jsme seznam jednotlivých ingrediencí, které každý vznik videa provází, abyste si byli jistější, co vás čeká.

Než se pustíme do p r áce , zeptáme se vás na ně k olik věcí: Kdo by měl vaše video vidět? J a k é informace , emoce , či dojmy chceme divá k ovi zp r ost ř ed k ov a t? P r oč? J a k á je vaše motivace p r o vytvo ř ení vid e a , zk r á t k a vše co má ovlivnit výsledek . Z adání 9 1 5 Z ákladním k amenem dob r ého vid e a je poutavý scéná ř . P o k ud divá k a pohltí samotný příběh , máme z půl k y vyh r án o . V ytvoříme skript (t e xtová podoba vid e a) , který bude k ost r ou vašeho příběhu . Scénář J akmile se shodneme na příběhu a jeho struktu ř e do k ážeme stanovit r ozsah , a finálně up ř esnit úvodní finanční a časový r ámec , ve kte r ém se budeme pohybov a t . R ozpočet P ustíme se do stavby vizuálního stylu . V ytvoříme ilust r ace s u k áz k ami , jak p ř esně bude vizuální styl vid e a vypad a t . T ypic k y vybe r eme jednu scénu a na ní vám u k ážeme ně k olik variant zp r acování . S tyl sním k ů Na základě vizuálního stylu , na kte r ém jsme se shodli , dostane scénář g r afic k ou podobu . P omocí série ob r áz k ů vizualizujeme děj vid e a . S toryboa r d V nah r ávacím studiu je namluvena hlasová část . Hlas může být mužn ý , hlubo k ý , akční , dáms k ý a nebo h r av ý . Může znít ja k o z r eklamy na P ribináč k a , nebo z do k umentu p r o BBC . V ýběr hlasu záleží na více fakto r ech , včetně zacílení výsledného vid e a . V oiceover Máme hotový storyboa r d a nah r aný hlas . Všechny ing r edience pot ř ebné p r o ten k ouzelný moment – animaci . Vše do této chvíle byla jen příp r ava . Vlastní animace je nejp r acnější částí celého p r ojektu . Animace P oslední “t ř ešnič k ou” tvorby je zvu k ový design . Sp r ávně zvolená hudba o k o ř eněna o malou po r ci ruchů dá animaci zcela nový r ozmě r . Zvu k ový design A když je vše perfektní , p ř edáváme vám finální video v pot ř ebném form á tu . Donáš k a 3 4 6 7 8 2 A

Jak do toho?

Chcete probrat váš projekt? Zajímá vás cenový rozsah? Časové možnosti? Napište Honzovi na jan@tiptop-gang.com, mrkne na to.