Archives for May 2018

May 31, 2018 - 1 comment.

How we create illustrational styles

An empty screen – a challenge that can make anyone weak in the knees. Creative jitters are the start of the journey; when we have no idea where it will lead. New work has arrived on our desk and we know this is exactly what we love to do.

Forbes Czech magazine asked us to collaborate on a project that addressed the practical risks of cybersecurity. Our task was to create a visual style for their online special report that would illustrate the given topic well, but also meet the standards of Cisco, the project partner.

1. In search of the general mood and dead-ends

Hackers. An infected computer. Stolen data. IT apocalypse. Define visual themes that will evoke this mood while not falling prey to clichés that pander. Determine the dimensions of unexplored landscapes. We put together a mood board: a collage of relevant images, fonts and photos, so that we can search it for the right way forward. We discuss our ideas with the client so that we can make sure we're on the same wavelength.

Moodboard

Project mood board.

2. Sharpen your pencils

We know where we need to go; we’re just not sure how to get there yet. We’re not looking for specific terms, but rather our own language. We create the initial object that we will turn into an illustration. We try out colors, textures; we layer gradients based on the moods on our mood board. Ultimately, we find that even darkness has its limits. We leave the dead-end in search of the light apocalypse.

 

We've got something that suits all partners’ manuals and that works; even if we engrave it in the actual article, we still need to spice it up with the anxious feeling of cyber danger. The bustling of bright colors and subtle destruction create a mood of sought after unrest. We found our way!

4. Defining rules and constants

For any illustrator to work better, they carve into stone all their necessary constants: from their color palette and the radii of their rounded edges to the thickness of lines and the angles of gradients used.

5. Application

With our headphones in place, we get to work. Read the theme, extrapolate the point and turn it into an image. Clicking, steam rises from our coffee, sipping tea. Drops of rain patter on the window and give rise to the thought of bringing all the compositions to life with animation. A several-hour dive outside of space and time.

Zavirovaný dokument - gif

Document infected with a virus.

Vysávání strategických informací - gif

Theft of strategic information.

Nechráněné sítě, lze napadnout z venku - gif

An unprotected network – can be penetrated from outside.

Zubaté reklamní banery - gif

Edgy ad banners.

únik dat - gif

Data leaks bring companies to their knees.

To impress our moms, kids and potential girlfriends, we edited a short video about cyber-problems:

6. And now... the reveal!

All that’s left is to put everything together; with some fine sand paper we polish the last little details and send it into orbit. You can see how high we’ve flown at kyberbezpecnost.forbes.com

You can download the portfolio of our illustrational styles here.

 

 

May 23, 2018 - No Comments!

Jak vzniká ilustrační styl

Prázdné plátno — výzva, která dokáže roztřást leckteré koleno. Tvůrčí chvění na začátku cesty, kdy netušíme, kam nás může zavést. Na stole nám leží nová práce a my víme, že přesně tohle máme rádi.

Časopis Forbes nás požádal o spolupráci na projektu zabývajícím se praktickými riziky kyberbezpečnosti. Měli jsme za úkol vytvořit takový vizuální styl webového speciálu, který by dobře ilustroval dané téma a zároveň by konvenoval společnosti Cisco, která byla partnerem projektu.

1. Hledání celkové nálady a slepých cest

Hekři. Napadený počítač. Ukradená data. IT apokalypsa. Definovat vizuální témata, která tuto náladu evokují a nešlápnout při tom do podbízivých klišé.  Vymezit kóty neprozkoumané krajiny. Skládáme moodboard — koláž relevantních obrázků, písem a fotek abychom v něm začli hledat možné cesty. Své dojmy konzultujeme s klientem, abychom se ujistili, že jsme naladění na stejné vlně.

Moodboard

Moodboard - nástěnka nálady projektu.

2. Tužky ostrouhat

Víme kam, ale ještě jsme nezjistili kudy. Nehledáme konkrétní pojmy, ale samotný jazyk. Vytvoříme výchozí objekt, který přetvoříme v ilustraci. Zkoušíme barvy, textury, vrstvíme gradienty dle nálad našeho moodboardu. Nakonec se ukazuje, že temnota má své limity. Opouštíme tedy slepou cestu a vydáváme se hledat apokalypsu světla.

 

Máme věc, která vyhovuje manuálům všech partnerů a funguje, i když ji naroubujeme do vlastního článku, zbývá maličko okořenit stísněným pocitem kybernetických trablí. Ruchy ostrých barev a jemné destrukce vnesou do nálady hledaný neklid. Našli jsme cestu!

4. Definování pravidel a konstant

Aby se každému z ilustrátorů (ilustrátorek) lépe pracovalo, tesáme do kamene všechny potřebné konstanty — od palety barev a poloměry zakulacených rohů, po tloušťky čar a úhly použitých gradientů.

5. Aplikace

Se sluchátky na uších se pouštíme do práce. Přečíst si téma, destilovat pointu a tu přetavit do obrázku. Klikání, pára nad kávou, srkání čaje. Kapky deště bubnující na okno nás přivádí na nápad všechny kompozice přivézt k životu animací. Mnohahodinové ponoření mimo čas a prostor.

Zavirovaný dokument - gif

Zavirovaný dokument.

Vysávání strategických informací - gif

Vysávání strategických informací.

Nechráněné sítě, lze napadnout z venku - gif

Nechráněné sítě, lze napadnout z venku.

Zubaté reklamní banery - gif

Zubaté reklamní banery.

únik dat - gif

Únik dat pokládá firmy na lopatky

Pro obdiv našich matek, dětí a potenciálních přítelkyň jsme sestříhali krátký spot kyber-potíží:

6. A ven s tím

Zbývá vše sesadit dohromady, jemným smirkem doladit poslední drobné detaily a vypustit to celé na orbit. Jak vysoko jsme dolétli, můžete posoudit na: kyberbezpecnost.forbes.com

Portfolio našich ilustračních stylů ke stažení zde.